Проект представлен в виде пакета (Апшеронский район)